Xem danh sách hồ sơ đến hẹn trả
Kỳ thống kê:      Xem kết quả  Word 
Chọn phòng ban:

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Kỳ thống kê: ......

TT Tên phòng ban đơn vị Tổng số hồ sơ Đã giải quyết Đang giải quyết Đúng hẹn Trễ hẹn
1 Văn phòng - - - - -
2 Phòng CNTT - - - - -
3 Phòng Bưu chính Viễn thông - - - - -
4 Ban Giám đốc - - - - -
5 Phòng Tài chính - Kế hoạch - - - - -
6 Thanh tra - - - - -
7 Phòng Báo chí Xuất bản - - - - -
8 Bộ phận TN&TKQ - - - - -
9 Bộ phận văn thư - - - - -