Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định thiết kế sơ bộ đối với các dự án nhóm B, nhóm C thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện tử
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng CNTT
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Bước 1: Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tiến hành thẩm định dự án. Nếu hồ sơ dự án chưa đạt yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo yêu cầu chủ đầu tư giải trình, sửa đổi, bổ sung nội dung hồ sơ dự án.

- Bước 3: Hồ sơ sau khi đã đạt yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở.

- Bước 4: Tổ chức, cơ quan đến nhận hồ sơ đã thẩm định theo thời gian đã hẹn.

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này