Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết tố cáo
Lĩnh vực: Thanh tra
Số ngày xử lý: 60
Phòng ban xử lý: Thanh tra
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này