Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Lĩnh vực: Bưu chính Viễn thông
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Bưu chính Viễn thông
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

+Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông

+ Sở TT&TT thẩm định hồ sơ và xem xét, cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

+ Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp đăng ký trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp không cấp đăng ký, Sở TTTT có văn bản trả lời và nói rõ lý do. Tổ chức, cá nhân bị từ chối cấp đăng ký có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này