Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Lĩnh vực: Bưu chính Viễn thông
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Bưu chính Viễn thông
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này