Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Lĩnh vực: Bưu chính Viễn thông
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Bưu chính Viễn thông
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT tỉnh Quảng Nam.

- Việc thẩm tra, xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này