Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Lĩnh vực: Bưu chính Viễn thông
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Bưu chính Viễn thông
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

 Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011)

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT tỉnh Quảng Nam nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động

- Việc thẩm tra và cấp phép sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này