Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin
Lĩnh vực: Báo chí Xuất bản
Số ngày xử lý: 7
Phòng ban xử lý: Phòng Báo chí Xuất bản
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Bước 1: Cơ quan nước ngoài có nhu cầu đặt tủ thông tin, biển hiệu trước trụ sở phải làm đơn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông.

Bước 2: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam.

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam nhận Hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của Hồ sơ.

-  Nếu Hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.

-   Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho Tổ chức, cá nhân và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện Hồ sơ.

Bước 3: Tổ chức nhận Kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam.

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này