Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã
Lĩnh vực: Báo chí Xuất bản
Số ngày xử lý: 7
Phòng ban xử lý: Phòng Báo chí Xuất bản
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này