Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục Cho phép họp báo
Lĩnh vực: Báo chí Xuất bản
Số ngày xử lý: 24
Phòng ban xử lý: Phòng Báo chí Xuất bản
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:

- Đối với họp báo trong nước: Tổ chức, công dân ở tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đối với cơ quan đại diện nước ngoài có trụ sở ở Quảng Nam khi họp báo có mời công dân Việt Nam tham dự thì thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ.

- Đối với cơ quan nước ngoài và cá nhân người nước ngoài họp báo ở địa phận nào thì đăng ký bằng văn bản với Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất trước 48 giờ.

- Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam nhận Hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của Hồ sơ: Nếu Hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả; nếu Hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho Tổ chức, cá nhân và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận việc họp báo.

Bước 3: Công dân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam.

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này