Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.
Lĩnh vực: Báo chí Xuất bản
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Báo chí Xuất bản
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan báo chí nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông nơi cơ quan báo chí có nhu cầu đặt cơ quan đại diện, cử phóng viên thường trú.

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ.

-  Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.

-   Nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho Tổ chức, cá nhân và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện Hồ sơ.

Bước 3: Công dân, tổ chức nhận Kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam.

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này