Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài.
Lĩnh vực: Báo chí Xuất bản
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Báo chí Xuất bản
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam.

 - Cơ quan nước ngoài tổ chức chiếu phim, triển lãm, hội thảo và tổ chức các hoạt động khác liên quan đến thông tin, báo chí có mời công dân Việt Nam tham dự phải có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam (Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam) nơi định tổ chức.

- Cơ quan đại diện nước ngoài có trụ sở ở Quảng Nam thì thông báo bằng văn bản cho UBND tỉnh Quảng Nam (Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam); đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ.

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam nhận Hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của Hồ sơ.

-  Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.

-   Nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho tổ chức và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện Hồ sơ.

      Bước 3: Tổ chức nhận Kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam.

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này