Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Lĩnh vực: Báo chí Xuất bản
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Báo chí Xuất bản
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Trường hợp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đến Sở Thông tin và Truyền thông. Trong thời hạn nhất định, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 1: Công dân, tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân, tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam.

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam nhận Hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của Hồ sơ.

-  Nếu Hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.

-   Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho Tổ chức, cá nhân và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện Hồ sơ.

Bước 3: Công dân, tổ chức nhận Kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam.

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này