Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Lĩnh vực: Báo chí Xuất bản
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Báo chí Xuất bản
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Bước 1: Công dân, tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:

-   Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp;

-   Thay đổi tên miền;

-   Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;

-   Thay đổi phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ;

-   Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính;

-   Thay đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin cung cấp đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.

Bước 2: Công dân, tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam.

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam nhận Hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của Hồ sơ. Trong thời hạn nhất định, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Công dân, tổ chức nhận Kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam.

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này