Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định thiết kế sơ bộ đối với dự án nhóm B, nhóm C thuộc lĩnh vực CNTT, điện tử
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng CNTT
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này