Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương
Lĩnh vực: Báo chí Xuất bản
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Báo chí Xuất bản
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Thủ tục  

Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương

- Trình tự thực hiện:

 

- Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật Xuất bản số 30/2004/QH11, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP

- Nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại

- Nhận kết quả sau 10 ngày (nếu không cấp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do)

- Cách thức thực hiện; 

- Trực tiếp tại trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông

- Qua hệ thống bưu chính-chuyển phát

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

-  Đơn xin cấp giấy phép (theo mẫu);

- 02 bản mẫu xuất bản phẩm đặt in

- Bản sao giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm có công chứng;

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép

- Lệ phí (nếu có):

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Đơn xin phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật số 30/2004/QH11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định về xuất bản

- Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

- Thông tứ số 02/2010/TT-BTTTT  ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này