Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp Giấy phép Xuất bản bản tin (trong nước)
Lĩnh vực: Báo chí Xuất bản
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Báo chí Xuất bản
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam nộp hồ sơ cho Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ cấp phép.
- Trong trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải trả lời và nêu rõ lý do.
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này