Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa
 Lĩnh vực:
TTTên thủ tụcPhòng ban giải quyếtLĩnh vựcPhí, lệ phíThời gian giải quyết
1 Cấp phép hoạt động chuyển phát thư nội tỉnh. Phòng Bưu chính Viễn thông Bưu chính Viễn thông  30
2 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Phòng Bưu chính Viễn thông Bưu chính Viễn thông  10
3 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Phòng Bưu chính Viễn thông Bưu chính Viễn thông  10
4 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Phòng Bưu chính Viễn thông Bưu chính Viễn thông  7
5 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Phòng Bưu chính Viễn thông Bưu chính Viễn thông  10
6 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Phòng Bưu chính Viễn thông Bưu chính Viễn thông  7
7 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phòng Bưu chính Viễn thông Bưu chính Viễn thông  10
8 Cấp phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) Phòng Bưu chính Viễn thông Bưu chính Viễn thông  15
9 Thẩm định thiết kế sơ bộ đối với dự án nhóm B, nhóm C thuộc lĩnh vực CNTT, điện tử Phòng CNTT Công nghệ thông tin  10
10 Thẩm định thiết kế sơ bộ đối với các dự án nhóm B, nhóm C thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện tử Phòng CNTT Công nghệ thông tin  15
11 Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương Phòng Báo chí Xuất bản Báo chí Xuất bản  10
12 Cấp Giấy phép Xuất bản bản tin (trong nước) Phòng Báo chí Xuất bản Báo chí Xuất bản  10
13 Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm cho cơ sở in của địa phương Phòng Báo chí Xuất bản Báo chí Xuất bản  7
14 Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương Phòng Báo chí Xuất bản Báo chí Xuất bản  10
15 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triễn lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương. Phòng Báo chí Xuất bản Báo chí Xuất bản  10
16 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phòng Báo chí Xuất bản Báo chí Xuất bản  15
17 Thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phòng Báo chí Xuất bản Báo chí Xuất bản  10
18 Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phòng Báo chí Xuất bản Báo chí Xuất bản  15
19 Thủ tục Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Phòng Báo chí Xuất bản Báo chí Xuất bản  1
20 Thủ tục cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài. Phòng Báo chí Xuất bản Báo chí Xuất bản  30
21 Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Phòng Báo chí Xuất bản Báo chí Xuất bản  30
22 Thủ tục Cho phép họp báo Phòng Báo chí Xuất bản Báo chí Xuất bản  24
23 Thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã Phòng Báo chí Xuất bản Báo chí Xuất bản  7
24 Thủ tục cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin Phòng Báo chí Xuất bản Báo chí Xuất bản  7
25 Thủ tục giải quyết tố cáo Thanh tra Thanh tra  60
26 Thủ tục giải quyết khiếu nại Thanh tra Thanh tra  30